Ảo hóa

Ảo hóa là gì?

Ảo hóa là quá trình tạo ra một thực thể dựa trên phần mềm, gọi là ảo, chẳng hạn như các ứng dụng ảo, máy chủ ảo, lưu trữ ảo và mạng ảo. Đó là cách hiệu quả nhất để giảm chi phí CNTT trong khi tăng hiệu quả và sự phát triển nhanh cho tất cả các doanh nghiệp mọi quy mô.

Lợi ích của ảo hóa

Ảo hóa có thể tăng sự độc lập, linh hoạt và khả năng mở rộng CNTT và tiết kiệm chi phí đáng kể. Khối lượng công việc càng linh động thì càng tăng hiệu suất và tính sẵn sàng của tài nguyên và hoạt động càng tự động – đó là các lợi ích của ảo hóa giúp CNTT đơn giản hơn để quản lý và ít tốn kém hơn khi đầu tư và vận hành. Các lợi ích khác bao gồm:

  • Giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành.
  • Giảm thiểu hoặc loại bỏ thời gian chết.
  • Tăng năng suất, hiệu quả, sự nhanh nhẹn và phản ứng nhanh.
  • Cung cấp nhanh hơn các ứng dụng và tài nguyên.
  • Tiếp tục kinh doanh lớn hơn và khắc phục thảm họa.
  • Quản lý trung tâm dữ liệu đơn giản hơn.
  • Tính khả dụng của một Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm thực sự.

Nguồn: VMware